ประชุมเพื่อชี้แจงการเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยกับความยากจนในครัวเรือน จ.สมุทรปราการ ( 23 พ.ค.2561 )


วันพุธ ที่23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 – 14.00น. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี  ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยกับความยากจนในครัวเรือน จังหวัดสมุทรปราการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โปรดแสดงความคิดเห็น