การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ เรื่อง การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา ( 19 มิ.ย.2561 )

การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ เรื่อง “การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา”

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กฯ

สืบเนื่องจาก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” ซึ่งมีความมุ่งหมายให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา เช่น การรวบรวมฐานข้อมูล พัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้

ในการนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กฯ ในฐานะองค์วิชาการ จึงจัดประชุมหารือ เรื่อง “การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการขึ้น


 

โปรดแสดงความคิดเห็น