ประชุมเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขต เพื่อพัฒนาการรายงานการตายของเด็ก ( 29 มิ.ย.2561 )

29 มิ.ย.2561 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดประชุม โครงการประชุมเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขต เพื่อพัฒนาการรายงานการตายของเด็กในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบบันทึก บ.3 ครั้งที่ 1/2561

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันพัฒนาเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี และ นายจุฬา ศัลยพงษ์ ( อัยการพิเศษ ) ฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับพิเคราะห์สาเหตุการตาย , และการบันทึกข้อมูล ให้แก่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนเขต ในกรุงเทพมหานคร


หัวข้อการประชุม

– ทบทวนการรายงานการตายของเด็กจากสาเหตุภายนอก

– ชี้แจงเรื่อง แบบ บ.3 ปรับแก้ใหม่ – เงื่อนไขการส่งข้อมูล

– อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนำยน 2561 เวลำ 1


29 มิ.ย.2561 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดประชุมโครงการประชุมเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขต…

โพสต์โดย CSIP พิเคราะห์การตายในเด็ก เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018

> พิเคราะห์การตายในเด็ก

 

โปรดแสดงความคิดเห็น