( 29 มิ.ย.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่ 29 มิ.ย. 61 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. และคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ 30โรงเรียน เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดแสดงความคิดเห็น