โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ( 8-12 ก.ค.2561 )

โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1


วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก นำโดยนางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และนายเคารพ การสมเจตน์ พร้อมด้วย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (วิศวกรและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และโรงเรียนบ้านนายูง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อสำรวจจุดเสี่ยงทางถนนในเขตโรงเรียน (school zone) ทั้งในและนอกโรงเรียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน เช่น ผู้นำชุมชน ตำรวจ ท้องถิ่น (เทศบาล/อบต) ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนตามหลักวิศวกรรมจราจร เพื่อพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone ต่อไป

ความเป็นมาของโครงการนี้ สืบเนื่องจากโรงเรียน จำนวน 49 แห่งในจังหวัดน่าน อุบลราชธานี และสงขลา ได้รับทุนจัดกิจกรรม PHOTOVOICE ในโรงเรียน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเด็กจำนวนกว่า 1,200 คน เด็กสามารถ่ายภาพจุดเสี่ยงทางถนนและคัดเลือกภาพเสี่ยงที่สุดได้กว่า 278 จุดเสี่ยง และได้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วกว่า 134 จุด

โดยความร่วมมือจากภาคีเครือขายของโรงเรียน ทั้งนี้มีโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง (น่าน 1 แห่ง อุบลราชธานี 2 แห่ง) มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน) ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคาร และโดยรอบโรงเรียนที่มีการจราจรผ่าน ดังตัวอย่างที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน

ในการนี้ Safe Kids Thailand พร้อมด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์) จึงลงพื้นที่ 3 โรงเรียนดังกล่าวเพื่อร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงทางถนนในเขตโรงเรียน และจัดประชุมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone อย่างเต็มรูปแบบต่อไป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น