เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เล่นให้ดี มีพัฒนาการ ( 19-20 ก.ค.2561 )

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เล่นให้ดี มีพัฒนาการ

ภายในการงานครั้งนี้มีการเสวนาแลกเปลี่ยน การบรรยาย และ ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเล่น รูปแบบกิจกรรมและสื่อการเล่น และ การจัดกิจกรรม work shop ต่าง ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 คน

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล> ภาพทั้งหมด
โปรดแสดงความคิดเห็น