โครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.ระยอง ( 16-17 ส.ค.2561 )

เมื่อวันที่16-17 สิงหาคม 2561 โครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1  ทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ลงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ในจังหวัด จังหวัดระยอง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฉาง อ.บ้านฉาง, โรงเรียนวัดชากหมาก อ.บ้านฉาง, โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ อ.บ้านฉาง, โรงเรียนบ้านเขาช่องลม อ.เขาชะเมา


สิ่งที่พบจากการติดตามงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทำได้ดี เหตุจาก เด็กมีพัฒนาการในการฝึกปฏิบัติดีขึ้น มีความเข้าใจในประเด็นจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในประเด็นความปลอดภัยทางน้ำ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

โปรดแสดงความคิดเห็น