ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.พิจิตร และพิษณุโลก ( 21-22 ส.ค.61 )

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จังหวัดพิจิตร และวันที่ 22 สิงหาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1
ทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ลงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ในจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก โรงเรียนเยาวชนศึกษา อ.ทับคล้อ,
โรงเรียนวัดเขาทราย อ.ทับคล้อ ,โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย


สิ่งที่พบจากการดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ มีการจัดการสอนแก่นักเรียนป.1 เรื่อง บูรณการเข้ากับสาระการเรียนรู้ ทำให้มีความหลากหลายในเครื่องมือสื่อเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจ และสนุกสนานกับสาระเนื้อหาที่ถูกต้องอย่างมีประโยชน์

โปรดแสดงความคิดเห็น