ประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน” ( 26 ก.ย.2561 )

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมประชุม โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันรามจิตติ และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ไปสู่การทำงานคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก ทำให้เชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก จนทำเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลและต่อยอดการจัดทำตัวบ่งชี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลไกการทำงานเพื่อการคุ้มครองทางด้านสังคมด้านเด็กและเยาวชน

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

โปรดแสดงความคิดเห็น