ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ชื่นชมกลยุทธทีมผู้ก่อการดีและส่วนราชการ ภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำที่มีแนวโน้มลดลง ( 09 ต.ค.2561 )

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมวิเคราะห์เหตุการณ์ตายจากการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาจมน้ำ จังหวัดสุรินทร์

ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผูว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหาเหตุการณ์ตายจากการจมน้ำตายในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และถอดบทเรียนทีมงานของส่วนราชการและทีมผู้ก่อการดีที่ได้ดำเนินการป้องกันและป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อก้าวสู่ชุมชนปลอดภัยจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับชุมชน และภาคเอกชน รวม 120 คน

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นลำดับต้นของประเทศ ในปี 2552 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เป็นจังหวัดนำร่องดำเนินการแก้ไขปัญหา

โดยได้จัดอบรมครูฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำ สอนเด็กนักเรียน ในปี 2557 ได้ปรับกลยุทธสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ Merit Maker มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กำหนดมาตรฐาน 10 องค์ประกอบ ปี 2560 มีทีมผู้ก่อการดีจาก 160 ตำบล รวม 152 ทีม ได้มาตรฐานระดับทอง 46 ทีม สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้ประเมินรับรองสถาณการณ์เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 คิดเป็น 14.2,12.2,8.4,10.6 ต่อ 100,000 ประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2561คิดเป็น 5.4 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวชื่มชนกับทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำและชุมชนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีกลยุทธสำคัญทำให้จังหวัดสุรินทร์มีแนวโน้มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำลดลง การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นที่ต้องช่วยกันทุกหน่วยงานในการดำเนินการ ต่อไป

โปรดแสดงความคิดเห็น