น่าห่วง! เด็กไทยเสี่ยงเสียชีวิตช่วงปิดเทอมสูง ( ข่าวTNN 16/10/2561 )

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวฯ เผยเด็กไทยเสียชีวิตช่วงปิดเทอมสูง อันดับ 1 อุบัติเหตุ รองลงมาคือการจมน้ำ

( 16 ต.ค.61) รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

เปิดเผย การเกิดอุบัติเหตุกับเด็กปฐมวัยในช่วงปิดเทอมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 พบว่า เด็กอายุ 1-14 ปี เสียชีวิต 4,000 ราย

โดยร้อยละ 47 เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และความรุนแรง ซึ่งสาเหตุสำคัญร้อยละ33 หรือ 700ราย เสียชีวิตจากการจมน้ำ รองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ในช่วงปิดเทอมจะพบสาเหตุการตายจากค่าเฉลี่ยทั้งปี สูงสุดร้อยละ 56 เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำใกล้แหล่งชุมชน ร้อยละ 25 เสียชีวิตจากภัยทางถนน ,ร้อยละ 8 เสียชีวิตจากการตกที่สูง ของแข็งชนกระแทก เช่น ตกระเบียงที่พัก ตกบันได ชิงช้า เสาฟุตบอล , ร้อยละ 7 เสียชีวิตจากความรุนแรงและร้อยละ 3 เสียชีวิตจากไฟฟ้า

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวอีกว่า เด็กวัยเรียนมักเล่นห่างไกลพ่อแม่ จึงต้องส่งเสริมให้มีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ อาทิ ทักษะการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การปฏิเสธความใกลิชิดและการสัมผัสไม่เหมาะสม อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี ,ทักษะความปลอดภัยในบ้าน ของมีคม ของร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ที่สูง ที่ลื่น ช่องรู เส้นสาย และสัตว์เลี้ยง อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี ,ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 6-7ปีและทักษะการดูแลตัวเองเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว อายุที่ต้องทำได้คือ 10-12 ปี

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น s-child ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นติดตามตัวเด็กเมื่อเข้าโรงเรียน โดยใช้บัตรแสกนได้จากมือถือเวลาเข้า-ออก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะแสดงไปถึงผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองยังสามารถติดตามเด็กได้ว่าอยู่ในสถานที่หรือพิกัดใด ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน โดยนำร่องแห่งแรกที่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา> ทักษะความปลอดภัย
โปรดแสดงความคิดเห็น