ร่างแผนพัฒนาเด็กฯ ฉบับ2 มุ่งเน้นความรุนแรงในครอบครัว : ThaiPBS : 16/10/2561

ร่างแผนพัฒนาเด็กฯ ฉบับ2 มุ่งเน้นความรุนแรงในครอบครัว

( 16 ต.ค.2561 ) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ การดำเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดูคลิป


โปรดแสดงความคิดเห็น