สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ( 05 พ.ย.2561 )

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

5 พ.ย.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทรงเปิดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งองค์การอนามัยโลก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ก้าวหน้าสู่โลกที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บ และความรุนแรงอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการด้านการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยของแต่ละประเทศ และเพื่อแสดงศักยภาพและแผนงานการรณรงค์ของไทย

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม แล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งสุขภาพสมบูรณ์และความเป็นอยู่ทีดี” และทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรง : โอกาสและความท้าทาย สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายแพทย์ อีเทียน จี ครูก ผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการจัดการป้องกันความรุนแรง การบาดเจ็บ และพิการจากโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การบรรยายของวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย และนิทรรศการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

ซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคมจากต่างประเทศทั่วโลก

ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาและการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความมาตรฐานความปลอดภัยในเด็ก ซึ่งเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ปฐมวัย การป้องกันความรุนแรงในเด็กและสตรี การป้องกันการบาดเจ็บในผู้สูงอายุและการเล่นกีฬา

การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการทำงาน การจมน้ำเสียชีวิต ภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งองค์การอนามัยโลก และองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดตัวชี้วัดให้ทุกประเทศดำเนินการภายในปี 2573 โดยการประชุมจะจัดไปถึงวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้


 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น