ความคืบหน้าของการควบคุมความปลอดภัยของ ของเล่นเด็ก ของใช้สำหรับเด็กในประเทศไทย ( 09 พ.ย.2561 )

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกับคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์วิจัยและสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) จัดอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ความคืบหน้าของการควบคุมความปลอดภัยของ ของเล่นเด็ก ของใช้สำหรับเด็กในประเทศไทย”

ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวเปิดงานและให้ความรู้ในเรื่อง การบาดเจ็บจากของเล่น ของใช้สำหรับเด็กในประเทศไทยและในต่างประเทศรวมถึงความคืบหน้าของการควบคุมความปลอดภัยของ ของเล่น ของใช้สำหรับเด็กในประเทศไทย

และวิทยากร Dr.Gary Smith Professor of Pediatrics, Emergency Medicine an Epidemiology at The Ohio State University

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม นิตยา คชภักดี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับชมคลิป


> ภาพทั้งหมด
โปรดแสดงความคิดเห็น