มาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จ.พิจิตร ( 26 พ.ย.2561 )

( 26 พ.ย.2561 ) จ.พิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร

โดยทางคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าวในประเด็นหัวข้อ ” ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียน”

ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรัชนจากไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการอบรม เลี้ยงดู สั่งสอน ปลูกฝังรวมไปถึงความปลอดภัยของเด็ก

เพื่อการพัฒนาพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประโยชน์แก่การจัดการศึกษา

โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 177 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพยากรผู้มีความรู้ ความสามารถสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้ ที่จะนำไปประยุกต์พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและประโยชน์แก่การจัดการศึกษาขององค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สร้างเครือข่ายบุคลากร เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางการป้องกันด้านความปลอดภัยแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 


 


> ดูภาพทั้งหมด

 

โปรดแสดงความคิดเห็น