ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา School Safety ( 29 พ.ย.2561 )

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา (School Safety)

โดยมีทีมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
นำโดย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสาธารณะ และคุณวุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็กในสถานศึกษา

จัดโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อหาระบบ กลไกลหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานครดูคลิป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น