ประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ( 12 ธ.ค.2561 )

( 12 ธ.ค.61 ) ประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561

โดยมี ท่านอัยการจุฬา ศัลยพงษ์ เป็นประธานที่ประชุม และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และคณะชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมรายงานในที่ประชุมดังนี้

– เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

– มติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิการอยู่รอดของเด็ก

โดยกระบวนการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก
3.1 การดำเนินการเรื่องการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กระดับพื้นที่
3.2 กรณีมวยเด็ก

– การพิจารณาหาสาเหตุการเสียชีวิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร> ภาพทั้งหมด


> เก็บเคสเด็กตาย
โปรดแสดงความคิดเห็น