PHOTOVOICE Training จังหวัดนครปฐม ( 14 ธ.ค.2561 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สนับสนุนกิจกรรมโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide

จัดกิจกรรม PHOTOVOICE Training จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครุและนักเรียนเข้าใจกระบวนการ PHOTOVOICE และสามารถนำกลับไปดำเนินการที่โรงเรียนได้ โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 30 ท่านจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 14 แห่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม PHOTOVOICE เข้าร่วมการอบรม

ประกอบด้วย โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย, โรงเรียนบ้านห้วยด้วน, โรงเรียนวัดบ้านยาง, โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน, โรงเรียนบ้านนาสร้าง, โรงเรียนวัดธรรมศาลา, โรงเรียนบ้านดอนทอง, โรงเรียนวัดเชิงเลน, โรงเรียนบ้านคลองใหม่, โรงเรียนวัดวังน้ำขาว, โรงเรียนวัดลาดสะแก, โรงเรียนตลาดเกาะแรต, โรงเรียนวัดดอนยอ และโรงเรียนวัดบางปลา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน


ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจาก 14 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


เปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


PHOTOVOICE คือ การประกาศด้วยภาพถ่าย เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเด็กนักเรียนได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเสี่ยงต่อการเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน หรือในเส้นทางจากบ้าน-โรงเรียน และนำภาพความเสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ความปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น

ในการอบรม ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ PHOTOVOICE 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ความรู้เรื่องความปลอดภัยคนเดินเท้า, เทคนิคการถ่ายภาพจุดเสี่ยง, ลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง, คัดเลือกและอภิปรายภาพกลุ่มย่อย, อภิปรายภาพกลุ่มใหญ่, จัดนิทรรศการภาพถ่าย และ กระบวนการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพถ่าย

นอกจากนี้ได้รับสนับสนุนเครื่องมือ เช่น คู่มือ PHOTOVOICE และทุนจัดกิจกรรมโรงเรียนละ 5,000 บาท และภายหลังทุกโรงเรียนดำเนินการ PHOTOVOICE เสร็จสิ้น ก็จะนำเสนอในเวที PHOTOVOICE: Show & Share ต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2562

ครูและนักเรียนได้ฝึกการถ่ายภาพจุดเสี่ยงและการอภิปรายภาพถ่าย


นักเรียนได้ฝึกการนำเสนอภาพถ่าย


รายงานโดย น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์, CSIP 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น