ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ( 21 ธ.ค.2561 )

ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วันที่ 21 ธ.ค.61 คณะทีมงานศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีจำนวนนักเรียน 40 คน

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ดำเนินกิจกรรมโครงการพื้นที่เล่นสร้างสรรค์ พัฒนาสมอง และปลอดภัย

จากการสัมภาษณ์ครูผู้ดูแลเด็ก และสังเกตการณ์การเล่นของเด็ก พบว่าเด็กๆ ชอบเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยได้ฝึกการใช้ความคิดตามจินตนาการ ฝึกจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ฝึกการนับเลข และจดจำสีต่างๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการในช่วงปฐมวัยของเด็ก 

โปรดแสดงความคิดเห็น