ศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 16 ม.ค.2562 )

การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก มาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง ” การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ข้อมูลต่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 

โปรดแสดงความคิดเห็น