ซ้อมแผนไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน ( 24 ม.ค.2562 )

ซ้อมแผนไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก

เพราะเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ และหาทางป้องกันด้วยการค้นหาปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง เพื่อวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงจึงได้จัด “ โครงการป้องกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย”(ซ้อมแผนไฟไหม้) ขึ้น

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่น ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสา สถานีตำรวจภูธรเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย บริษัท นิปปอน เคมีทอน จำกัด ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา เข้ามามีส่วนร่วมในการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในศูนย์ฯ

การอพยพหนีไฟ
• ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ
• ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ามัน แก๊ส
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
• การสรุปและประเมินผล

ดูคลิป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุฉุกเฉินไฟไหม้

2. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กและบุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก

3. เพื่อซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้เพื่อให้บุคลากรในศูนย์มีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. เพื่อให้บุลากรในศูนย์มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและมีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุ

5. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน มั่นใจในมาตรการป้องกันความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา

6. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา> ภาพทั้งหมด
โปรดแสดงความคิดเห็น