( 25 ม.ค.2562 ) ติดตามความก้าวหน้า Safe School Zone จังหวัดน่าน

วันที่ 25 มกราคม 2562 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พร้อมด้วย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (วิศวกรและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ อ.ดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง (บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด) ได้ลงเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดน่าน ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์, โรงเรียนบ้านดู่ใต้ และโรงเรียนบ้านปรางค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนแก่โรงเรียน ภายใต้โครงการ Safe School Zone โดยกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท FedEx

โรงเรียนทั้ง 3 แห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน) ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคาร และโดยรอบโรงเรียนที่มีการจราจรผ่าน

โปรดแสดงความคิดเห็น