การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ( 26 ม.ค.2562 )

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้มอบความรู้ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ พร้อมช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็กและการป้องกันอันตรายจากสิ่งรอบ ๆ ตัว

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 60 คน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น