การขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัย ทต.กลางเวียง – ทต.เวียงสา ชุมชนปลอดภัย ระดับสากล (ISCCC) 31 ม.ค.2562

การขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัย ทต.กลางเวียง – ทต.เวียงสา ชุมชนปลอดภัย ระดับสากล (ISCCC)

การขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตำบลกลางเวียง / เทศบาลตำบลเวียงสา ชุมชนปลอดภัย ระดับสากล (ISCCC) และคณะจากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน Mr.Guldblanf Skjonber ประธาน International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) / นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะรับรองชุมชนปลอดภัยระดับ/นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา/นายขัยเดช ฝายนันชัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน/ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน /นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง/นายวิโรจน์ หว้่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน งานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลเวียงสา และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่าจากการที่เทศบาลตำบลกลางเวียง และเทศบาลตำบลเวียงสา ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีการบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์อันดีงามตามวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสามารถขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ

นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา กล่าวว่า ความเป็นมาของการดำเนินการเรื่องชุมชนปลอดภัย เริ่มจากความคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหา และการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง ประกอบกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงเกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยมีความร่วมมือของชุมชนเป็นพื้นฐาน เริ่มจากการสร้างความตระหนัก ทำให้คนในชุมชนมีจิตสำนึก ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติและการช่วยกันดูแล ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสุข ภาพดี ไม่ได้รับอันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ประจวบเหมาะกับการที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัยขึ้น จึงได้ทำการคัดเลือกจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนินงานของภาคเหนือ พร้อมกับค้นหาพื้นที่ในการศึกษาเพื่อดำเนินการเรื่อง “ชุมชนปลอดภัย”

โดยชุมชนเทศบาลในเขตพื้นที่ตำบลกลางเวียง ได้สร้างเสริมกิจกรรมให้เป็นชุมชนปลอด ภัยใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ภัยจากมลพิษและสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ และภัยความรุนแรงในครอบครัวและสังคม และชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสา ได้สร้างเสริมกิจกรรมให้เป็นชุมชนปลอดภัย ในประเด็นชุมชนปลอด ภัย ป้องกันภัยพิบัติด้วยตนเอง โดยมีการค้นหาและระวังเรื่องความปลอดภัยในชุมชน และได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข สร้างเสริมความปลอดภัยในแต่ละประเด็น ที่ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญ

ซึ่งมีเทศบาลตำบลกลางเวียง และเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและประสานงานในการดำเนินการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เราได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจรับรองชุมชนปลอดภัยระดับสากล ( ISCCC ) ผลลัพธ์คือผ่านการประเมิน จึงทำให้เกิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย ในวันนี้ขึ้น

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าว่าในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัยในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนนั้น จะกระทำโดยภาคส่วนราชการอย่างเดียวคงไม่ได้ ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักที่จะทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยแบบยั่งยืนนั้น ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน การทำงานนี้จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำเป็น กระบวนการ ทั้งขั้นตอนของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และ การเยียวยาบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดภัย

อีกทั้งนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการป้องกันภัยในชุมชนจนทำให้เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้รับการรับรองชุมชนปลอดภัย ลำดับที่ 404 และเทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับการรับรองชุมชนปลอดภัย ลำดับที่ 405 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติ ความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาแนวทางขับเคลื่อนร่วมกัน จนประสบผลสำเร็จ

> ภาพพิธีลงนามงานชุมชนปลอดภัย ทต.กลางเวียง – ทต.เวียงสา ชุมชนปลอดภัย ระดับสากล

ดูคลิป


ดูคลิป

> ภาพงานงานขันโตก ณ ข่วงเวียงสา จ.น่าน

 


โปรดแสดงความคิดเห็น