ประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ( 01 ก.พ.2562 )

( 1 ก.พ.2562 ) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การติดตามประเมินการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย และแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่านหัวข้อ ผู้บริหารกับนโยบายความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561
โดยนายวิโรจน์ หว้่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา
 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
โดย งามตา รอดสมใจ
 

การบริหารจัดการความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย ธัญธิยา โรจนศิริภาณุกุล
 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย เมธี นัฐรัตนกุล
 

การสร้างพฤติกรรมการเดินทางปลอดภัย :หมวกกันน๊อก…ปกป้องเด็กปฐมวัย
โดย กรวิการ์ บุญตานนท์
 

การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : พื้นที่เด็ก
โดย เพ็ญรดี อยู่แสง
 

การดำเนินงานศุนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มาตรฐาน
โดย รดา เพ็ชรขัน


ดูคลิปบรรยากาศ

> ภาพทั้งหมด
โปรดแสดงความคิดเห็น