พิธีการลงนามรับรองซ้ำและการจัดประชุมเชิงวิชาการด้านความปลอดภัย อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร ( 05 ก.พ.2562 )

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ผู้แทนจากศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระดับสากล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีการลงนามรับรองซ้ำและการจัดประชุมเชิงวิชาการด้านความปลอดภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัยในหลายมิติด้วยกัน จะเห็นได้จากทุกภาคส่วนต่างมีส่วนกันในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยและภยันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สร้างให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัย (International Safe Community member) เป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดเป็นองค์กรต้นแบบให้กับองค์กรอื่นได้ ผลลัพธ์นี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ผ่านการตรวจรับรองซ้ำให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับนานาชาติต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 จึงก่อให้เกิดการจัดพิธีลงนามรับรองซ้ำและการเป็นจัดประชุมเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยในครั้งนี้

โดยในกิจกรรมเป็นพิธีลงนามเพื่อรับรองชุมชนปลอดภัยระดับสากล และมีการจัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการด้านความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ขยายพื้นที่การทำงานให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น


ดูคลิป


โอกาสนี้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงชุมชนปลอดภัยโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันส่งเสริมกับภาคประชาชนในพื้นที่ ทำตามหลักเกณฑ์ขององค์กรสากลเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยเน้นย้ำถึงหลักเกณฑ์การบริหารงาน การจัดการ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ร่วมมือ ประสานการทำงาน ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในชุมชนของตัวเอง


> ดูภาพทั้งหมด

> 04-05 ก.พ.2562 ชุมชนปลอดภัย อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โปรดแสดงความคิดเห็น