โครงการชุมชนสร้างทักษะป้องกันน้องจมน้ำ จ.ขอนแก่น ( 28 เม.ย.2562 )

โครงการชุมชนสร้างทักษะป้องกันน้องจมน้ำ คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนร่วมใจป้องกันเด็กจมน้ำแก่ อสม.จาก 19 ชุมชน ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย และศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โดยการสนับสนุนจาก บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด(มหาชน) และสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โปรดแสดงความคิดเห็น