ประชุมโครงการ นครปฐม เมืองเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ( 27 พ.ค.62 )

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นประธานในการประชุม “โครงการนครปฐมเมืองเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก” ได้รับเกียรติจากผู้แทนพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครปฐม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาเด็ก เพื่อให้ ”นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” อย่างยังยืนต่อไป

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โปรดแสดงความคิดเห็น