ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน ( 05 มิ.ย.2562 )

(5 มิ.ย. 62) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน (The 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety”) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงพลัง และยื่น “ข้อเรียกร้องความปลอดภัยทางถนน” โดยมี นายพีระพัฒน์ ทะละวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ นายฉัตรชัย เรืองศรี ผู้เชียวชาญด้านความปลอดภัยฯ อาวุโส บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานจราจรและขนส่ง ผู้แทนสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย โครงการ Safe Kids Worldwide สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และภาคีเครือข่าย อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถ จํากัด มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย โครงการSave the Children มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ตลอดจนชุมชนและโรงเรียนใน กรุงเทพมหานคร จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นำความปลอดภัยทางถนน (The 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety”) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงพลังและยื่น “ข้อเรียกร้องความปลอดภัยทางถนน”รวมทั้งวอนขอทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญและร่วมมือกัน สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทุกคน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ในทุกๆ ด้านรวมถึงความปลอดภัยทางถนนด้วย ดังเห็นได้จากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีทางข้ามถนนที่ปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยอำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยเด็กนักเรียนทั้งในช่วงเช้าและเย็น อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงขอฝากให้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร ไม่ขับบรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นการสร้างความปลอดภัยบนถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

—————

ข้อเรียกร้องจากเด็กและเยาวชน เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

5 มิถุนายน 2562

ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดย ตัวแทนเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร


มีเด็กและเยาวชนจำนวนมาก บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากภัยทางถนน

การปกป้องเด็กและเยาวชนจากความไม่ปลอดภัยทางถนน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องลงมือทำโดยทันที

พวกเราขอวิงวอนผู้นำในที่นี้ทุกท่าน ช่วยดูแลและปกป้องให้เด็กและเยาวชนทุกคน ได้รับความปลอดภัย

  • เด็กและเยาวชน อยากไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
  • เด็กและเยาวชน อยากให้มีทางเท้า ทางข้ามถนน ที่ปลอดภัย
  • เด็กและเยาวชน อยากมีความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนน ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
  • เด็กและเยาวชน อยากนั่งรถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน รถสาธารณะ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
  • เด็กและเยาวชน อยากสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่โดยสารมอเตอร์ไซค์
  • เด็กและเยาวชน ไม่อยากตกเป็นเหยื่อคนที่ดื่มเหล้าแล้วขับรถ
  • เด็กและเยาวชน ไม่อยากตกเป็นเหยื่อคนที่ขับรถเร็ว รวมถึงคนที่ขับรถโดยไม่สนใจกฎจราจร

สุดท้ายนี้ สิ่งที่พวกเราอยากได้มากที่สุด คือ อยากให้ผู้ใหญ่ได้ยินเสียงเรียกร้องของเด็กและเยาวชน และ ดูแลให้เด็กและเยาวชนทุกคน ให้ได้รับความปลอดภัยทางถนน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


ดูคลิป

> ภาพทั้งหมด


 

โปรดแสดงความคิดเห็น