อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เสริมสร้างความรู้ ( 05 ก.ค.2562 )

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เสริมสร้างความรู้

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เสริมสร้างความรู้ ผู้ดำเนินกิจการ ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562

โดยทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และ คุณเมธีณัฐ รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ) พร้อมทั้งทีมงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยและสร้างองค์ความรู้ในการดูแลเด็ก ให้กับ เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง กิจกรรม

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พา คุณอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม เดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

ณ ห้อง Safety Hunter ชั้น 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กในจังหวัดนครปฐม ในอนาคต อีกด้วย


 

โปรดแสดงความคิดเห็น