ประชุมมาตรฐานความปลอดภัยและพัฒนาฉลากของเล่นพลาสติก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ( 16 ส.ค.2562 )

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมมาตรฐานความปลอดภัยและพัฒนาฉลากของเล่นพลาสติก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ณ ห้องประชุมคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพฯ

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 24 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการฯ นี้เป็นความตั้งใจจริงขององค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยการใช้ข้อมูลจากการทดสอบที่ปราศจากอคติ เป็นกลางและตรงไปตรงมาเพื่อให้มาตรฐานของสินค้าและบริการในประเทศการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้บริโภคไม่ต้องตกอยู่กับสภาวะจำยอมบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอีกต่อไป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น