การประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน เสวนา เรื่อง “ตำบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย” ( 05 ก.ย.2562 )

5 กันยายน 62 เวทีเสวนา เรื่อง “ตำบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย”

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมเสวนา ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทยตำบลปลอดภัย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทยตำบลปลอดภัย” เพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้

 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

โดยการเสวนาวิชาการ เรื่อง ตำบลปลอดภัย ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี , นพ.ธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน , นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน , นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ดำเนินรายการเสวนาโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ดูคลิป


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น