Home safety สร้างความปลอดภัยในบ้าน ลดอุบัติภัยเด็ก : Rama Channel ( 04 ก.ย.2562 )

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk 

“Home safety” ชวนพ่อแม่สร้างความปลอดภัยในบ้าน ลดอุบัติภัยเด็ก โดย รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกอากาศวันที่ 4 กันยายน 2562

 


ดูคลิป


โปรดแสดงความคิดเห็น