การประชุมระบบการดูแลเด็กในภาวะ ภัยพิบัติ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อเด็ก ( 22 พ.ย.2562 )

วันที่ 22 พย.62 เวลา 13.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิชาชีพด้านเด็ก ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก “สิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อม”

รายละเอียดการประชุม การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของเด็กและระบบการดูแลเด็กในภาวะ ภัยพิบัติ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อเด็ก ในประเด็น – เหมืองทอง – ขยะอุตสาหกรรม

นำเสนอโดย
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ดร.นุชนาฎรักษี
นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

ดำเนินรายการ
ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย

ในงานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 30 ตอนก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 the next step for the child ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการหาแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิเด็ก

ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น