งานเสวนา หนุนรัฐบาลเร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน ( 9 ม.ค.2563 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมงาน เสวนา หนุนรัฐบาลเร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน

สสส. เครือข่ายวิชาการ จับมือภาคีเด็กและเยาวชน หนุนรัฐบาลเร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน เผยเด็กไทยเสียชีวิตวันละ 9 ศพ ขณะที่ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ “ต้องการรถสาธารณะปลอดภัยและประหยัด”

วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ศูนย์จัดประชุม The Halls Bangkok สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) แถลงข่าวเปิดผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน หัวข้อ “วันเด็กปีนี้ขอของขวัญจากรัฐบาลลดการเจ็บตายบนท้องถนน” เผยตัวเลขเด็กและเยาวชนเสียชีวิตกว่าวันละ 9 ศพ และอาจมีเด็กและเยาวชนเข้าสู่ความพิการเฉลี่ยปีละกว่า 2,000 คน จากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับข้อเสนอจากตัวแทนเด็กและเยาวชน

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย เฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความจำเป็นในการเดินทางของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในชีวิตประจำวัน เช่น การไปศึกษาเล่าเรียน หรือการไปทำงาน ส่งผลให้ต้องมีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก

จากข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 ระบุว่า “ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก” และยังสอดคล้องกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มอายุ 15-19 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยข้อมูลยังพบอีกด้วยว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 3,300 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 9 คนต่อวัน

“เด็กและเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่า 100 คน จากอุบัติเหตุจะกลายเป็นผู้พิการ 5 คน และ ทั้งปีจะมีเด็กและเยาวชนกว่า 2,000 คน เป็นผู้พิการ ขณะที่จำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุก 100 ศพ กว่า 91 ศพ เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จึงอยากร่วมขอของขวัญจากรัฐบาลในการเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาประหยัด เพื่อลดการเข้าถึงหรือใช้งานรถจักรยานยนต์ และยังจำเป็นต้องสร้างความรู้และทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในสถานศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ผลิตรถจักรยานยนต์ ต้องเร่งรัดทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับผู้ใช้งาน เช่น การติดตั้งระบบป้องกันการเบรกจนล้อล็อคตาย (ABS) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทุกคัน” นพ.ธนะพงศ์ กล่าว

ขณะที่ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวถึงข้อมูลจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนแห่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ Youth Poll โดยการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนกว่า 420 คน ทั่วกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “วันเด็กปีนี้ขอของขวัญจากรัฐบาลลดการเจ็บตายบนท้องถนน” ระบุว่า ใน 1 ปีที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนกว่า ร้อยละ 33.1 เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในจำนวนนี้มีถึงร้อยละ 5.5 เคยเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี ส่วนสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน คือร้อยละ 59.8 ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้าย ร้อยละ 37.6 ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย และร้อยละ 33.6 มีพฤติกรรมใช้ความเร็วเป็นประจำเกินกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน ขณะที่ร้อยละ 49.1 บอกว่าความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทยน้อยมาก เมื่อเทียบกับต่างประเทศ และกว่าร้อยละ 16.4 บอกว่าไม่มีความปลอดภัยบนท้องถนนเลย

“เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ หากเด็กและเยาวชนขอของขวัญจากรัฐบาลเรื่องความปลอดภัยทางถนนได้ โดยร้อยละ 47.4 ขอรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและมีราคาประหยัด และร้อยละ 26.4 ขอมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด และมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะระบบป้องกันการเบรกจนล้อล็อคตาย (ABS) กว่าร้อยละ 90.7 ขอให้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ในรถจักรยานยนต์ทุกคันโดยไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่าย” นายพชรพรรษ์ กล่าว

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “หากทำให้จำนวนอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในสถานพยาบาล ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และยังจะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาลได้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้อยากฝากถึงเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย ซึ่งเริ่มต้นจากตัวเราเองคือ ลดความเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร” หากเราสามารถทำได้ เชื่อว่าเราจะสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้รัฐบาลยินดีและรับปากที่จะนำข้อเสนอในวันนี้ ไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น