ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม อังคารที่ 3 มีนาคม 2563

คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม อังคารที่ 3 มีนาคม 2563


เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม (ผู้อำนวยการ และครูฝ่ายปกครอง) เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยทางถนนและภัยการขับขี่ก่อนวัยของนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อ และเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว

ณ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม


เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ)และ ผอ.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยทางถนนและภัยการขับขี่ก่อนวัยของเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว

ณ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ


เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น อบต.หนองงูเหลือม
เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภัยทางถนนและภัยการขับขี่ก่อนวัยของนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว


 

โปรดแสดงความคิดเห็น