ประชุมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและเยาวชน ( 16 มี.ค.2563 )

โครงการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและเยาวชน ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กระบวนการ CDD และ Swiss cheese model

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานให้กับคณะผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังและกระบวนการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุทางถนนและอื่น ๆ
  • เพื่อค้นหาจุดอ่อนของพฤติกรรมเด็ก ระบบการคุ้มครองดูแล สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการตาย รวมทั้งการปฏิบัติจริงที่เป็นอยู่ของหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ
  • เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อมและด้านระบบการคุ้มครองดูแล ให้มีการสื่อสารและประสานงานร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนนั้นให้รวดเร็วทันการ
  • เพื่อขับเคลื่อนกฎหมาย แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนกลาง ให้มีความปลอดภัยในเด็กมากขึ้น
  • เพื่อสื่อสารสาเหตุการตายและแนวทางป้องกันสู่สาธารณะ ให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในความเสี่ยง รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการตายซ้ำในเด็กรายอื่น

ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กทม.

สนับสนุนโครงการโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

โปรดแสดงความคิดเห็น