ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ New normal

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะฯ

ได้มาเยี่ยมชมสถานที่การออกแบบศูนย์เด็กเล็ก ต้นแบบ New normal ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดขึ้นที่ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นต้นแบบ new normal ในการดูแลเด็กเล็ก ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และได้เข้าเยี่ยมชม อาคารสิขาวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในช่วงการปรับปรุง สถานที่ เพื่อให้ทันเปิดเทอมในช่วงเดือนกรกฏาคม 2563


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น