หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมมวย ( 02 ก.ค.2563 )

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการ  ด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำโดยพลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และพลเอก วราห์  บุญญะสิทธิ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี  เดินทางไปหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมมวยที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นเกี่ยวกับ 1.มาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในการชกมวยเด็กเพื่อการพัฒนากีฬามวยสู่ระดับนานาชาติ

2. ภารกิจบทบาทหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยประเด็นปัญหาความเชื่อมโยงด้านแรงงานเด็ก กรณีแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทำงานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทำงาน : กรณีมวยเด็ก

3.แนวคิดการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

โปรดแสดงความคิดเห็น