ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ( 7 ส.ค.2563 )

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมกับ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บสำหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์

ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในระดับประเทศ

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

โปรดแสดงความคิดเห็น