เทศบาลเมืองน่านเฮ! ต่ออายุ”ชุมชนปลอดภัย” อันดับ 316 ของโลก ( 15 ก.ย.2563 )

น่าน – องค์การอนามัยโลก ประกาศรับรองต่ออายุ ทม.น่าน เป็นชุมชนปลอดภัยเป็นอันดับที่ 316 ของโลก และ “ISCCC” ประกาศให้เทศบาลเมืองน่าน-เทศบาลกลางเวียง เป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยสากลของโลก

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศรับรองต่ออายุชุมชนปลอดภัยเป็นอันดับที่ 316 ของโลก และศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safe Community Certifying Centre-ISCCC )ประกาศให้เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยสากลของโลก และการลงนามร่วมขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัยสู่จังหวัดปลอดภัยเราร่วมไปด้วยกัน จาก 12 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภาครัฐ เอกชน ชุมชนเข้าร่วม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเมืองสู่ความสำเร็จของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัยขึ้น จึงได้ทำการคัดเลือกจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมกับค้นหาพื้นที่ในการศึกษาเพื่อดำเนินการเรื่อง “ชุมชนปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งขั้นตอนของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดภัยอีก นำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการป้องกันภัยในชุมชนจนทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบพื้นที่ตำบลปลอดภัยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาแนวทางสู่การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สำหรับความเป็นมาของการรับรองชุมชนปลอดภัย SAFE COMMUNITY นั้น โดยความร่วมมือกับ International Safe Community Certifying Centre -ISCCC โดยทั่วโลก มีสมาชิกชุมชนปลอดภัย กว่า 400 แห่ง ขณะที่ประเทศไทยมีการลงนามรับรองและเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยในระดับสากล รวม 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 228 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 229 และเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ลำดับที่ 316 ภายใต้ตัวชี้วัด 7 ประการ

ทั้งนี้นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง และนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายเทศมนตรีตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน มีความสนใจ มีแผนงานและดำเนินกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่น จึงได้ประสานและจัดทำเอกสารเพื่อสมัครขอรับรองเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล ระหว่างวันที่ 25 -31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ISCCC ได้ส่งผู้ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการ ISCCC ลงความเห็นว่าผู้บริหารและประชาชนเทศบาลตำบลกลางเวียง และเทศบาลเวียงสา (2 องค์กรปกครองท้องถิ่น) มีฉันทามติร่วมกันที่จะร่วมพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อภยันอันตรายของชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ชุมชนและท้องถิ่น สามารถยกระดับเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัย และเป็นตัวอย่างการพัฒนา เห็นสมควรประกาศรับรองเป็น “ชุมชนปลอดภัย” (Safe Community)

ดูคลิป

ส่วนพิธีลงนามร่วมกันระหว่างศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยระหว่างประเทศ (Safe Community Certifying Centre-ISCCC)ครั้งนี้มีการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบซูม โดยมีสมาชิก จากทั่วโลกร่วมประชุม กับ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมวิชาการเรื่องชุมชนปลอดภัย เพื่อเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานชุมชนปลอดภัย โดยชุมชนเป็นฐาน เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายพื้นที่ต่อไป โดยพิธีใหญ่จะจัดที่กรุงเทพฯอีกครั้ง

> คลิปวีดีโอเสวนาออนไลน์ผ่านระบบซูม
> ดาวน์โหลด PDF


ดูคลิป ชุมชนน่านเมืองปลอดภัยกับการป้องกัน โควิด19
โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี (Csip.org) และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล


> ชุมชนปลอดภัย
โปรดแสดงความคิดเห็น