สัมมนาเรื่อง “กฎกติกามวยไทยเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กทำงาน” ( 28 ก.ย.2563 )

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “กฎกติกามวยไทยเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กทำงาน”

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “กฎกติกามวยไทยเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กทำงาน” โดยมีพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และพลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และด้านกีฬา เข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรด้านการคุ้มครองเด็กและบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬามวย เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพื่อนำมารวบรวมและประมวลข้อมูลต่างๆประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้ในรายงาน การพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทำงานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทำงาน กรณีมวยเด็ก เสนอคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา และรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงพิเศษไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย เรื่อง “กฎกติกามวยไทย เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กทำงาน” จากผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย นาวาอากาศโท วิชัย ราชานนท์ หัวหน้าค่ายมวยราชานนท์ (อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองแดงโอลิมปิก) พันตำรวจเอก กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ ประธานที่ปรึกษาสถานีกีฬาบางพลีรุ่งเรือง จังหวัดสมุทรปราการ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เป็นต้น 

โปรดแสดงความคิดเห็น