พิธีมอบโล่รางวัล ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และโล่ประกาศเกียรติคุณ แผ่นทองจารึกและธงเกียรติยศ ชุมชนปลอดภัยสากล ( 12 พ.ย.2563 )

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในการมอบโล่รางวัล “ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” ให้กับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 แห่ง จากทั่วประเทศ ที่มีการจัดการชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็งได้มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพื้นที่ โดยมี ร้อยเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข , รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

น่าน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แผ่นทองจารึกและธงเกียรติยศ ชุมชนปลอดภัยสากล

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ผู้แทน ISCCC มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แผ่นทองจารึกและธงเกียรติยศ ชุมชนปลอดภัยสากลแก่นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในโอกาสที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการประกาศรับรอง (ซ้ำ) ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน ลำดับที่ 316 สมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล จาก ศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยสากล International Safe Community Certifying Centre (ISCCC)Re-designation Muang Nan Safe Community ceremony at NIEMS, Nov 12,2020

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้เป็นประธานในการมอบโล่ ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นำร่อง 24 แห่ง

(12 พฤศจิกายน 2563) ที่อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลมอบโล่รางวัล “ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” ให้กับ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งคัดเลือกจากเทศบาลและ อบต. ที่มีการจัดการชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็งได้มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพื้นที่

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมไปถึงการป้องกันภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัญหาด้านสุขภาพจิต การสูญเสียจากภาวะแทรกซ้อน ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นของการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลันและหัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจำนวนเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น ๗,๗๗๒ แห่ง การดำเนินการตำบลปลอดภัย เป็นประเด็นใหม่และเป็นประเด็นใหญ่ ที่เมื่อดำเนินการแล้วจะสามารถแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัย ในประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดด ตนในฐานะประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มอบให้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดทำโครงการส่งเสริมตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกัน เฝ้าระวัง และเข้าถึงความรู้และการสื่อสารสาธารณะ ที่จะทำให้สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงภาวะฉุกเฉินได้

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าความเป็นมาของการดำเนินการเรื่องชุมชนปลอดภัย เริ่มจากความคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหา และการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง ประกอบกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงเกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยมีความร่วมมือของชุมชนเป็นพื้นฐาน เริ่มจากการสร้างความตระหนัก ทำให้คนในชุมชนมีจิตสำนึก ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติและการช่วยกันดูแล ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสุข ภาพดี ไม่ได้รับอันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ประจวบเหมาะกับการที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัยขึ้น จึงได้ทำการคัดเลือกจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมกับค้นหาพื้นที่ในการศึกษาเพื่อดำเนินการเรื่อง “ชุมชนปลอดภัย”มาอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองน่านได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัยในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนนั้น มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักที่จะทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยแบบยั่งยืนนั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน การทำงานนี้จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำเป็น กระบวนการ ทั้งขั้นตอนของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และ การเยียวยาบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดภัยอีกทั้งนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการป้องกันภัยในชุมชนจนทำให้ เทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่าน ได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบพื้นที่ตำบลปลอดภัย สพฉ. ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาแนวทางสู่การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สพฉ. ได้เริ่มดำเนินโครงการ “ตำบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย ไร้ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3.1 ปี พ.ศ.2562-2565 โดยใช้ชุมชน สังคมในระดับตำบลเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อสร้างความปลอดภัยในตำบล และลดอัตราการเสียชีวิตและพิการจากภาวะฉุกเฉิน เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามโครงการ ได้ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งสิ้น จำนวน 24 ตำบล กระจายไปทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับโล่รางวัล จำนวน ๒๔ แห่ง มีดังนี้
เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


ณ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563


> เทศบาลเมืองน่าน
โปรดแสดงความคิดเห็น