โรคขาดธรรมชาติในเด็ก ( 17 มี.ค.2564 )

เล่าสู่กันฟัง ( 17-03-2564 ) เรื่อง : โรคขาดธรรมชาติในเด็ก!!

สัมภาษณ์ : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ได้อธิบายถึง “โรคขาดธรรมชาติ” (Chidren & Nature – deficit Disorder) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติ COVID-19 ว่า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและวิถีชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็นที่มาของกลุ่มโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้ออุบัติใหม่

ซึ่งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังครอบคลุมถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก โดยเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่ในวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ซึ่งทำให้เด็กขาด “พื้นที่เล่นตามธรรมชาติ” นอกเหนือไปจากปัญหาดิน น้ำ อากาศเป็นพิษ ปัญหาหมอกควัน PM2.5 หรือวิธีการทำงานที่พ่อแม่ต้องทำงานอย่างหนัก ทำให้เด็กขาดเวลาการเล่น และเวลาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่


โปรดแสดงความคิดเห็น