เด็กกับภัยมอเตอร์ไซต์

คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ฝ่ายสื่อสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “เด็กกับภัยมอเตอร์ไซต์”
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

โปรดแสดงความคิดเห็น