กิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด” ( 27 ก.ย.2564 )

Topic: กิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด”

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก จัดกิจกรรมมอบรางวัล “ประกวดเรียงความ…เมื่อฉันติดโควิด” และ รางวัลภาพระบายสี ในหัวข้อ เมื่อ แม่ เพื่อน และหนูต้องสู้กับโควิด

1.รางวัลเมื่อฉันติดโควิด

2.รางวัลเมื่อเพื่อนรอบตัวฉันติดโควิด

3.รางวัลเมื่อแม่ของฉันต้องดูแลเด็กที่ติดโควิด

4.รางวัลเมื่อฉันกลายเป็นแม่ที่ต้องดูแลเด็กที่ติดโควิด

โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฎิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม.

 


> ดูเรียงความ 46 เรื่อง
โปรดแสดงความคิดเห็น