นำเสื้อชูชีพเด็กเล็ก พร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ มอบให้กับนักเรียน ศดพ.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ( 06 ต.ค.2564 )

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

นำโดย ท่านนายกวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ นำเสื้อชูชีพเด็กเล็ก
พร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ มอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
ที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดเกรียบ ตามที่ทางเทศบาลขอรับการสนับสนุน

โดยนายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ ได้มอบหมายให้ นายวีระยุทธ ไวยทิ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
และ นางมนัสวี บุญมี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบให้กับนักเรียน> ชมภาพทั้งหมดโปรดแสดงความคิดเห็น