ฝึกอบรมหลักสูตรการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 1)

ฝึกอบรมหลักสูตรการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย-การพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

และ Workshop-การพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก โดยทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดแสดงความคิดเห็น