ม.มหิดล ปั้นเด็กปฐมวัยเป็นพลเมืองโลกคุณภาพ สู่หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ

ม.มหิดล ปั้นเด็กปฐมวัยเป็นพลเมืองโลกคุณภาพสู่หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ

8 มกราคม 2565 ตรงกับ “วันเด็กแห่งชาติ” ด้วยคำขวัญ”รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เด็กในยุคสมัยที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำเป็นที่จะต้องเติบโตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้ที่จะ “อยู่ร่วม COVID-19”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่ผู้ปกครองเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับบุตรหลานด้วยตัวเอง ในทุกวันศุกร์ เพื่อให้กลับไปใช้ตรวจที่บ้านในวันอาทิตย์ และแจ้งผลการตรวจในวันจันทร์ที่เด็กมาเรียน เพื่อการเตรียมพร้อมเด็กให้สามารถ “อยู่ร่วม COVID-19” อย่างยั่งยืน และฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ชั้นปฐมวัย เพื่อการเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เพิ่มฐานฝึกทักษะ “ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” ให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขึ้นไปสามารถใช้ชุดตรวจ ATK ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกเหนือไปจากฐานการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม ได้แก่ การระวังภัยจากอุบัติเหตุ การจมน้ำ การจราจร และในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

นอกจากนี้ เพื่อสนองรับ Aging Society จะจัดให้มีฐานฝึกทักษะการดูแลผู้สูงวัย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กที่จะต้องเติบโตไปในอีก 30 ปีที่คาดว่าจะมีผู้สูงวัยมากกว่าครึ่งประเทศ โดยเริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ติดตามได้ทาง Facebook : NICFD Mahidol

สำหรับในปี 2565 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จะปรับพื้นที่สร้าง “ลานเพลิน” ซึ่งเป็นลานกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว รวมทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมครู พี่เลี้ยงเด็ก ตลอดจนผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ จะจัดให้มีศูนย์นิทรรศการเพื่อเด็กและครอบครัว ศูนย์ฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับแม่ตั้งครรภ์ ฝึกพ่อแม่มือใหม่ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร ห้องสมุดสำหรับเด็กและครอบครัว รวมทั้งจะได้ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้พื้นที่ของอุทยานฯ เป็น “ห้องเรียนธรรมชาติ” เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนเด็กในกลุ่มเปราะบางให้เติบโตอย่างมีพัฒนาการที่สมดุลกับระบบนิเวศ โดยการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่า เด็กในวันนี้จะสามารถนำพาโลกไปสู่ “หนทางรอดแห่งมวลมนุษยชาติ” ได้อย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา > ฐิติรัตน์ เดชพรหม มหาวิทยาลัยมหิดล


โปรดแสดงความคิดเห็น