พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก” ( 06 ม.ค.2565 )

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ อาคารศูนย์วิจัยชุมชน อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ 6 มกราคม 2565 มี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

จากนั้นเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยการมอบอำนาจจาก ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่าน ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ เป็นผู้มีอำนาจร่วม การลงนามในบันทึกข้อตกลง นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้ โดยเฉพาะการรณรงค์ความปลอดภัยในเด็กถือเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 สำหรับเด็กในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในจังหวัดอำนาจเจริญให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีในทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และในปีนี้เรามีศูนย์สุขภาวะครอบครัว (Family Well-Being Center of AmnatcharoenCampus, Mahidol University; FWC-MUAM) ที่มีดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง”

โดยศูนย์สุขภาวะครอบครัว มีหน้าที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะในเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยในหน่วยครอบครัว และชุมชน ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัย แสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนางานด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาด้านสุขภาวะส่งเสริมสุขภาวะ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-การศึกษา และผลักดันสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ด้านการพัฒนาสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป้าหมายสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นส่วนงานต้นแบบของศูนย์สุขภาวะครอบครัว (FWC-MUAM) และร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ บุคลากร และ งบประมาณในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเครือข่ายพันธมิตร สนับสนุนศูนย์สุขภาวะครอบครัว (FWC-MUAM)

โดยขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น